Deutsch - Vietnamese
LỄ TRAO HỌC BỔNG TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG HÒA BÌNH