Deutsch - Vietnamese
LỄ KHỞI CÔNG XÂY NHÀ BÁN TRÚ TRƯỜNG NIÊM SƠN, HUYỆN MÈO VẠC, TỈNH HÀ GIANG