Deutsch - Vietnamese
CHUYẾN ĐI MÈO VẠC NGÀY 5 & 6.2: HÀ NỘI, VỊ XUYÊN, HÀ GIANG, QUANG BA, LŨNG CÚ, ĐỒNG VĂN