Deutsch - Vietnamese
7.2.2020 MÈO VẠC-NHÀ BÁN TRÚ NIÊM SƠN-HÀ GIANG